Zdroj: http://sksporting.cz/o-klubu/stanovy-sk-sporting-pribram  •  Vydáno: 16.1.2011 14:00  •  Autor: Petr Vocílka

Stanovy SK Sporting Příbram

Článek I.

Základní ustanovení

1. Název: Sportovní Klub Sporting Příbram (dále jen "SK") je dobrovolným sdružením občanů provozujících sportovní, kulturní, společenskou a hospodářskou činnost.

2. Toto sdružení je samostatnou právnickou osobou s právní subjektivitou.

3. Sídlo: Komenského 402, Příbram VII, 261 02

Článek II.

Hlavní úkoly

1. Základním posláním SK je:

a. zabezpečování rozvoje sportovní činnosti v městě Příbram
b. vytváření podmínek pro výkonnostní i rekreační sport v tomto městě

2. SK chce rozvíjet u svých členů, zejména dětí a mládeže, kulturní a společenské zájmy a morálně volní vlastnosti.

3. SK si dále stanoví:

a. šířit ve spolupráci se školami zájem o sport u mládeže
b. vytvářet ekonomickou základnu pro svou činnost

Článek III.

Členství

1. Členství v SK je dobrovolné.

2. Vzniká vyplněním a odevzdáním přihlášky předsedovi SK a úhradou pololetních příspěvků do 3 týdnů od odevzdání přihlášky či od začátku nového platebního období (pololetí).

3. Členství zaniká:

a. dobrovolným vystoupením,
b. vyloučením pro neplnění základních povinností po předchozím upozornění,
c. vyloučením za vážné porušení stanov SK a etických či morálních zásad,
d. zánikem SK.

4. O vyloučení rozhoduje výbor SK.

Článek IV.

Základní práva členů

Základní práva člena jsou:

a. účastnit se podle svých zájmů a možností tělovýchovného, sportovního, turistického a společenského života SK,
b. účastnit se jednání v orgánech SK a uplatňovat svoje názory a návrhy,
c. volit a být volen od 18 let věku do orgánů SK.

Článek V.

Základní povinnosti člena

Základní povinnosti člena SK jsou:

a. dodržovat stanovy SK, plnit usnesení jeho orgánů a vykonávat řádně a čestně svěřené funkce a podílet se na rozvoji SK,
b. svojí činností důstojně reprezentovat SK na poli sportovním i společenském,
c. dodržovat kázeň a zásady společenského soužití, šetřit a chránit majetek SK,
d. řádně platit členské příspěvky SK a jiné poplatky dle dispozic orgánů SK.

Článek VI.

Orgány

1. Orgány SK jsou:

a. valná hromada,
b. výkonný výbor,
c. kontrolní komise.

2. Nejvyšším orgánem SK je valná hromada SK;

a. valnou hromadu tvoří všichni členové SK starší 18 let,
b. valná hromada se schází nejméně 1x za rok,
c. pokud o její svolání požádá více jak 50% členů nebo výkonný výbor nebo kontrolní komise či předseda SK, koná se do jednoho měsíce od takového podnětu,
d. valná hromada je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny všech členů valné hromady,
e. ke všem rozhodnutím je potřebný souhlas nadpoloviční většiny prezentovaných účastníků valné hromady, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy SK,
f. valná hromada rozhoduje:

o o zániku SK, v případě zániku SK rozhoduje o majetkovém vypořádání,
o o zpúsobu dobrovolného rozpuštění nebo sloučení s jiným sdružením,
o o názvu a sídle SK,
o o změnách stanov SK,
o volí pětičlenný výkonný výbor a tříčlennou kontrolní komisi.

3. Nejvyšším výkonným orgánem SK je výkonný výbor SK;

a. pětičlenný výkonný výbor je volen na valné hromadě SK a jeho funkční období jsou 4 roky,
b. výkonný výbor tvoří: předseda, místopředseda, hospodář a další členové výboru,
c. výkonný výbor volí z řad svých členů předsedu, místopředsedu a hospodáře; uvedené funkce se volí prostou většinou hlasů,
d. v období mezi valnými hromadami je rozhodujícím řídícím orgánem SK,
e. výkonný výbor plní zejména tyto úkoly:

o stanovuje výši členských příspěvků,
o zajišťuje plnění záměrů činnosti SK,
o operativně rozhoduje a zabezpečuje úkoly související s posláním SK,
o řeší rozpory a nedostatky uvnitř SK,
o řídí a rozhoduje o hospodaření SK,
o přijímá opatření zásadní povahy pro zabezpečení plynulého chodu SK,
o jedná za SK, jehož jménem pak jedná předseda nebo hospodář SK (včetně podpisových práv).

4. SK zastupuje předseda a hospodář SK, každý samostatně. Podepisování za SK se děje tak, že ke klubovému razítku se připojí podpis zastupujícího s označením předseda nebo hospodář.

5. Kontrolní komise:

- kontrolní komise je volena valnou hromadou SK,

a. kontrolní komise je tříčlenná: předseda a dva členové; předsedu si volí z vlastních řad prostou většinou hlasů,
b. členy kontrolní komise nemohou být členové výkonného výboru SK,
c. kontrolní komise dohlíží na účelné a správné využití finančních prostředků SK.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení
Tyto stanovy, vypracované v souladu s ustanovením zákona číslo 83/1990 Sb O sdružování občanů, nabývají účinnosti dnem schválení Ministerstva vnitra České republiky.

Stanovy SK byly registrovány MV ČR dne ......................... pod č.j. ...............................


Přípravný výbor - výkonný výbor
předseda: Mgr. Petr Vocílka
bydliště: Třebsko 75, 262 42
r.č.: 750328/ 1115


místopředseda: Bc. Miroslav Tvrdík
bydliště: Příbram VIII/ 65, 261 01
r.č.: 780525/ 1135


hospodář: Mgr. Radka Sadílková
bydliště: Příbram VIII/ 135, 261 01
r.č.: 785322/ 1937